ΕΚΕΜΣ

Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Προσωπικού ΕΥΔΑΠ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση ή ανανέωση καρτέλας εισόδου:

  • 2 φωτογραφίες 3×3 για έκδοση νέας καρτέλας εισόδου ή

1 φωτογραφία  3×3 και το παλιό δελτίο εισόδου

   (Φωτογραφίες: απλές & έγχρωμες)

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του υπαλλήλου ΕΥΔΑΠ (και τις δύο όψεις)
  • Φωτοτυπία υπαλληλικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό υπαλληλικής ιδιότητας ΕΥΔΑΠ
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του προστατευόμενου μέλους (και τις δύο όψεις)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τεκνά ή συγγενείς 1ου βαθμού (εκδίδεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ)