ΕΚΕΜΣ

Αριθμ. Φ. 700/47/81659 Σ. 266                                              (3)

Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων παροχής υπηρεσιών από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 6 του Ν.Δ. 107/1969 (ΦΕΚ Α’ 28) «Περί διατάξεων τίνων αφορωσών την Υγειονομική Υπηρεσία του Στρατεύματος», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 115 του Ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α’ 137) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών στους τομείς της Αμυνας και της Ασφάλειας-Εναρμόνιση με την οδηγία 2009/81/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων του ΥΠΕΘΑ», και ισχύει σήμερα.

β. Της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του νόμου 2292/ 1995 (ΦΕΚ Α’35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

δ. Του Π.Δ. 73/2006 (ΦΕΚ Α’ 76) «Διάρθρωση, αρμοδιότη­τες και στελέχωση των Γ ενικών Διευθύνσεων: α) Οικονο­μικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλι­σμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

ε. Της υπ” αριθμ. Υ27/12-12-2011 απόφασης Πρωθυπουρ­γού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Εθνι­κής Άμυνας Ιωάννη Ραγκούση» (ΦΕΚ Β’ 2821).

στ. Του ΠΔ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομι­κών» (ΦΕΚ Α’ 62).

ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο­γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

    1. Οι κατηγορίες δικαιούχων παροχής υπηρεσιών από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία καθορίζονται ως εξής:

α. Οι εν ενεργεία Στρατιωτικοί όλων των βαθμών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος – Ελλη­νικής Ακτοφυλακής.

β. Οι συνταξιούχοι Στρατιωτικοί όλων των βαθμών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

γ. Οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι μόνιμοι και με σύμ­βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των υπαγομένων ή εποπτευόμενων από αυτό, Οργανισμών, Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών.

δ. Οι αποσπασμένοι, μετακλητοί και με σύμβαση ερ­γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπάλλη­λοι, που υπηρετούν και για όσο χρόνο υπηρετούν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με οποιαδήποτε ιδιότητα, ε. Οι ανάπηροι πολέμου.

στ. Οι απόστρατοι της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ), πρώην Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και το εν ενεργεία ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, που μετέχει ή δικαιούται μερίσματος από το Μετοχικό Τα­μείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.)

ζ. Τα μέλη οικογενειών των δικαιούχων των ανωτέρω κατηγοριών, τα οποία είναι ασφαλισμένα από αυτούς.

η. Τα μέλη οικογενειών θανόντων Στρατιωτικών, που ήταν ασφαλισμένα από αυτούς και εξακολουθούν να είναι ασφαλισμένα στο ΥΠΕΘΑ.

    2. Για τη διάθεση φαρμάκων στους δικαιούχους απαιτείται:

α. Η κατοχή βιβλιαρίων νοσηλείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (για το Λιμενικό Σώμα -Ελληνική Ακτοφυλακή) ή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

β. Η επίδειξη δημοσίου εγγράφου με το οποίο απο- δεικνύεται η υπαγωγή στις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή δεν προκύπτει ευθέως από το βιβλιάριο νοσηλείας.

Άρθρο 2

    1. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργούνται:

α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. Φ.700/4/132914/Σ.3317/25-5-2005 Απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ τ. Β’ 827), ενώ οι παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου άρθρου, αναριθμούνται σε 1 και 2 αντίστοιχα.

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της αριθ. Φ. 750/ ΑΔ 217992/30-7-2003 απόφασης ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ. Β’ 934).

    2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ