ΕΚΕΜΣ

Έφεδροι Αξκοί και συγγενείς 1ου βαθμού

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση ή ανανέωση καρτέλας εισόδου:

  • 2 φωτογραφίες 3×3 για έκδοση νέας καρτέλας εισόδου ή
  • 1 φωτογραφία  3×3 και το παλιό δελτίο εισόδου

                       (Φωτογραφίες: απλές & έγχρωμες)

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του εφέδρου (και τις  δύο όψεις)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας εφέδρου ή φύλλου πορείας ή απολυτηρίου στρατού (και τις  δύο όψεις)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του προστατευόμενου μέλους (και τις  δύο όψεις)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τεκνά ή συγγενείς 1ου βαθμού (εκδίδεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ)