ΕΚΕΜΣ

Γονείς μαθητών παραγωγικών σχολών Σ.Ξ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση ή ανανέωση καρτέλας εισόδου:

  • 2 φωτογραφίες 3×3 για έκδοση νέας καρτέλας εισόδου ή
  • 1 φωτογραφία  3×3 και το παλιό δελτίο εισόδου

                  (Φωτογραφίες: απλές & έγχρωμες)

  • Φωτοτυπία υπηρεσιακής ταυτότητας μαθητού παραγωγικής σχολής ΣΞ (και τις  δυο όψεις)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέων (και τις  δυο όψεις)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για συγγενείς 1ου βαθμού