ΕΚΕΜΣ

Μόνιμοι Υπάλληλοι ΥΠΕΘΑ – ΓΕΕΘΑ – ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση ή ανανέωση καρτέλας εισόδου:

  • 2 φωτογραφίες 3×3 για έκδοση νέας καρτέλας εισόδου ή
  • 1 φωτογραφία  3×3 και το παλιό δελτίο εισόδου

                      (Φωτογραφίες: απλές & έγχρωμες)

  • Φωτοτυπία υπηρεσιακής  ταυτότητας του μόνιμου υπαλλήλου (και τις  δυο όψεις)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  τέκνων ή συγγενών 1ου βαθμού (και τις  δυο όψεις)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τεκνά ή συγγενείς 1ου βαθμού (εκδίδεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ)

 

  • Σε περίπτωση συνταξιούχου μόνιμου υπαλλήλου απαιτείται φωτοτυπία φύλλου σύνταξης ή συνταξιοδοτικής πράξης και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του μόνιμου υπαλλήλου (και τις  δυο όψεις)