ΕΚΕΜΣ

Απόστρατοι ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ & Σωμάτων Ασφαλείας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση ή ανανέωση καρτέλας εισόδου:

 • 2 φωτογραφίες 3×3 για έκδοση νέας καρτέλας εισόδου ή
  1 φωτογραφία  3×3 και το παλιό δελτίο εισόδου               
  (Φωτογραφίες: απλές & έγχρωμες)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του απόστρατου υπαξιωματικού (και τις δύο όψεις)
  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του προστατευόμενου μέλους (και τις δύο όψεις)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τεκνά ή συγγενείς 1ου βαθμού (εκδίδεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ)
 • Βεβαίωση από το αντίστοιχο Μετοχικό Ταμείο (ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ), ότι ο απόστρατος είναι μερισματούχος
 • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει ταυτότητα απόστρατου (π.χ. αστυνομικός, πυροσβέστης) απαιτείται φωτοτυπία της συνταξιοδοτικής πράξης ή του φύλλου σύνταξης (ΕΦΚΑ)